Beleidsnota 2019-2024

In november 2019 publiceerde de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits haar beleidsnota. De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van werk en sociale economie voor de periode 2019-2024. Benieuwd dus welk belang de minister ziet voor de coöperaties en sociale ondernemers en welke ondersteunende maatregel gecreëerd worden. Het woord ‘coöperatie’ staat precies geteld één keer vermeld in de beleidsnota van onze nieuwe Vlaamse minister van Werk en Sociale Economie.

Om je opzoekwerk te besparen zetten we hieronder de verwijzingen naar coöperaties en sociale ondernemers op een rijtje:

“Ondernemerschap stimuleren we op alle leeftijden als een evenwaardige keuze. We bieden aan werkzoekenden en leerlingen de keuze tot ondernemerschap proactief aan als stap in een traject naar werk, en bieden ondersteuning en begeleiding. In dat licht herbekijken we de toeleiding (van werkzoekenden) naar ondernemerschap. We bekijken of we de verschillende maatregelen uit het brede landschap van ondernemersbegeleiding (activiteitencoöperaties, maak werk van je zaak, START, transitiepremie zelfstandig en zelfsturend ondernemen, vluchtelingen en ondernemerschap, arbeidsbeperking en ondernemerschap, …) kunnen optimaliseren om beter in te spelen op de noden en drempels die (kwetsbare) kandidaat-ondernemers ervaren. We doen dat vanuit een actieve link naar Economie en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) in het bijzonder en naar de samenwerkingsovereenkomsten met de werkgeversorganisaties Voka en Unizo.

Vermelding van sociale ondernemers
We laten meer ruimte voor ondernemerschap in de sociale economie. We moedigen maatwerkbedrijven aan om zelf nieuwe activiteiten te ontplooien en zich economisch te versterken, zodat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. We bouwen actief aan bruggen tussen ondernemers, maatwerkbedrijven en sociale ondernemers zodat meer bedrijven ondernemen met oog voor hun maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid. We hebben daarbij oog voor complementariteit met de bestaande dienstverlening naar ondernemers vanuit de Vlaamse overheid.

We evalueren het ondersteuningsdecreet Sociale Economie en gaan na hoe we sociaal ondernemerschap in Vlaanderen gerichter kunnen ondersteunen. We onderzoeken daarbij de complementariteit met het bestaande Vlaamse ondernemingsinstrumentarium (o.a. het innovatie-aanbod bij VLAIO).
We bekijken hoe we via sociaal ondernemerschap vernieuwende antwoorden kunnen bieden op nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

We zetten ondernemingen en organisaties aan om in te zetten op (alle aspecten van) maatschappelijk verantwoord ondernemen en bij te dragen aan de
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, diversiteit, de VN-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), circulaire economie, vergrijzing, inclusie,…. We zoeken afstemming met andere beleidsdomeinen en -programma’s om zowel reguliere bedrijven, lokale besturen, sociale ondernemers, maatwerkbedrijven en intermediairen hierbij te ondersteunen.