Standpunt Nationale Raad voor de Coöperatie inzake hervorming van het Belgisch Vennootschapsrecht

De Commissie Wetgeving en het Bureau van de Nationale Raad voor de Cooperatie (NRC) hebben zich de afgelopen periode gebogen over ontwerpteksten in verband met bovenstaand onderwerp. Hierbij betrof het de versie die aan de leden van bovenvermelde structuren ter beschikking werd gesteld in juli 2017.

De eerste bijeenkomst vond plaats op 14 juli in aanwezigheid van o.m. mevr. Filiz Korkmazer en de heer Karel Marchand. Vervolgens waren er verschillende vergaderingen en enkele informele afstemmingen bij de NRC.

Bij deze hebben we de eer u het standpunt mee te delen van het Bureau van de NRC, zeals bepaald in haar vergadering van 20 oktober 2017.

Het Bureau van de NRC:

  • Herinnert aan het 'Standpunt' van de Nationale Raad voor de Cooperatie inzake de voorgenomen hervorming van het Belgisch Vennootschapsrecht' (media 2015) en in het bijzonder aan de krachtlijnen vervat in dit 'Standpunt':
  1. De cooperatieve sector dient te beschikken over en verdient een volwaardige eigen rechtsvorm;
  2. Het behoud van een afzonderlijke rechtsvorm vereist een adequate wettelijke invulling van de cooperatieve eigenheid;
  3. Cooperatieve vennootschappen die beantwoorden aan de (geactualiseerde) erkenningscriteria komen verder in aanmerking voor erkenning voor de NRC;
  • De NRC dringt aan op een werkzaam overgangsrecht, zonder onnodige kosten voor de sector en met de nodige aandacht voor verwijzingen naar de cooperatieve structuur in andere wetgevingen.
  • Stelt met genoegen vast dat, in lijn met dit standpunt van de NRC en met de krachtlijnen van de nota 'Een modern Wetboek van Vennootschappen en verenigingen' dd. 2 oktober 2015 van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht, een afzonderlijk boek gewijd wordt aan de cooperatieve vennootschap, nl. Boek 6;
  • Vraagt bijzondere aandacht voor de specificiteit van 'Boek 6' en de consistentie van dit Boek 6 met andere Boeken, zodat zij voldoende uiting geven aan de cooperatieve eigenheid, diversiteit en dynamiek. De cooperatieve vennootschap kan inderdaad niet tot een modaliteit van de BVBA gereduceerd warden. Het behoud van een afzonderlijke rechtsvorm vereist een adequate wettelijke invulling van de cooperatieve eigenheid. Vanuit een internationale context werd deze eigenheid samengevat in de 7 cooperatieve beginselen, zoals verwoord door de ICA (International Co-operative Alliance).

In dit verband verzoekt het Bureau van de NRC om bijzondere aandacht voor volgende punten:

  • Een expliciete verwijzing naar de 7 cooperatieve principes zoals vastgelegd door de Internationale Cooperatieve Alliantie;
  • Een verduidelijking van de cooperatieve rechtsvorm, zodat de definitie van de cooperatieve vennootschap de diversiteit van de cooperaties in Belgie dekt, in het bijzonder de cooperaties van de tweede graad en bepaalde cooperatieve burgerinitiatieven.

Het Bureau van de NRC wijst verder op het belang van het behoud van de erkenning voor de Nationale Raad voor de Cooperatie in het licht van de andere regionale, federale en internationale regelgeving (in het bijzonder de regulatoire en prudentiele aspecten voor financiele instellingen en van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid).

Tot slot begrijpt het Bureau dat de voorgestelde regeling niet verhindert dat werknemers van een cooperatieve vennootschap tevens de hoedanigheid van bestuurder van deze vennootschap kunnen bekleden, weze het dat hun optreden als bestuurder niet kadert binnen de uitoefening van hun arbeidsovereenkomst met de vennootschap.

De Commissie Wetgeving van de NRC zal de voorgaande punten verder opvolgen.

De Nationale Raad voor de Cooperatie wil graag verder samenwerken in een constructieve steer, zodat de hervorming van de Vennootschapswetgeving in het algemeen en Boek 6 in het bijzonder de dynamiek van het cooperatief ondernemen verder kan ondersteunen. Wij kijken er dan ook naar uit om voorgaand standpunt persoonlijk te komen toelichten.

Bron: http://newsletter-nrc-cnc.be/index.php/nl-nl/al-het-nieuws/72-avis-du-c…