Hervorming Vennootschapswetgeving: standpunt Coopkracht

Op initiatief van Minister van Justitie Koen Geens wordt er sinds 2015 gewerkt aan een grondige hervorming van het Wetboek van Vennootschappen. De nieuwe wetsvoorstellen zijn ondertussen door de Ministerraad goedgekeurd. In het najaar gaan de wetteksten naar het Parlement. De conclusie van Coopkracht: ook al blijft de coöperatieve vennootschapsvorm overeind, worden haar fundamenten niet versterkt.

Deze hervorming die beoogde het vennootschapsrecht te vereenvoudigen en  ondernemerschap te stimuleren, leidt tot meer complexiteit en rechtsonzekerheid voor de coöperatie en gaat voorbij aan de realiteit van de vele nieuwe ondernemerschapsinitiatieven in Vlaanderen die werken aan een duurzame economie. De implicaties voor de coöperaties zijn dan ook ingrijpend. Als netwerk van bijna 100 coöperaties in Vlaanderen, blijft Coopkracht zich dan ook sterk maken voor een bijsturing van de wetsvoorstellen. Omdat deze wetsvoorstellen het fundament raken van iedereen die oprecht met coöperatief ondernemen bezig is, roepen we dan ook onze leden en partners op om samen met ons te wegen op het debat rond de hervorming van de vennootschapswetgeving.

Het uitgebreide standpunt van Coopkracht vind je hier.